Szybki kontakt:

 

mail: biuro@zielonyczas.org

STATUT STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „STOWARZYSZENIE ZIELONY CZAS”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE ZIELONY CZAS

 

§ 2

Stowarzyszenie ZIELONY CZAS jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS , które działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Legionowo

3. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju, z zachowaniem    przepisów obowiązujących na terytoriach tych państw.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

5. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Zatrudnionym pracownikiem może być członek Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

7. Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku i pieczątki według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

9. Stowarzyszenie ZIELONY CZAS jest organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności członków działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) , z której całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów

11. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA:

 

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

1. krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej,

2. działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska,

3. propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia,

4. ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku,

5. propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej,

6. propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej,

7. kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej.

 

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. integrację stowarzyszeń działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

2. popularyzację ekologicznego stylu życia oraz propagowanie idei ochrony środowiska,

3. organizowanie i prowadzenie poradnictwa fachowego w dziedzinie ochrony środowiska,

4. propagowanie rozwoju oraz organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki krajowej i zagranicznej o tematyce ekologicznej,

5. prowadzenie szkoleń i warsztatów o tematyce ekologicznej, historycznej i kulturowej,

6. realizowanie na terenie kraju praw wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, a także organizowanie międzynarodowej współpracy – dwustronnej i wielostronnej – w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska,

7. wypowiadanie się w sprawach związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów społeczeństwa do życia w czystym środowisku m. in. przez współdziałanie z odpowiednimi władzami,

8. prowadzenie działań zmierzających do kształtowania świadomości zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa,

9. propagowanie oraz organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:

 

§ 6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, w tym także małoletni powyżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i stowarzyszenia nie będące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne, które uznając cele Stowarzyszenia i budząc zainteresowanie rozwojem jego działalności pisemnie zadeklarują przestrzeganie niniejszego Statutu oraz wesprą Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

4. Członek zwyczajny ma prawo:

a) biernego i czynnego wyboru władz Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych dotyczących osób małoletnich),

b) zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia,

c) brać udział w pracach Stowarzyszenia we właściwych dla siebie dziedzinach działalności oraz uczestniczyć w kierowaniu tymi dziedzinami poprzez pracę w statutowych organach Stowarzyszenia,

d) otrzymania zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem działań statutowych

5. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w realizacji statutowych celów i zadań,

b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składki członkowskie.

6. Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział w pracach Stowarzyszenia i używać znaku Stowarzyszenia na określonych zasadach

b) korzystać z rekomendacji i opinii Stowarzyszenia,

c) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zobowiązany realizować zadeklarowane świadczenia i opłacać składkę minimalną.

7. Osobom fizycznym i prawnym wybitnie dla Stowarzyszenia zasłużonym Walne Zgromadzenie Członków  może nadać godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia ZIELONY CZAS”

8. Członek Honorowy ma prawo:

a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków,

b) korzystać bezpłatnie ze świadczeń Stowarzyszenia.

9. Tryb nadawania godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia „ZIELONY CZAS ” określa Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 7

Członkostwo ustaje wskutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,

4. śmierci członka,

5. rozwiązania stowarzyszenia.

6. Członek może być skreślony z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy.

7.Członek może być wykluczony – w trybie określonym przez Sąd Koleżeński – jeżeli nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działa na jego szkodę.

8. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu członkostwa należy do Zarządu (z wyjątkiem wykluczenia).

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

 

§ 8

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński

 

§ 9

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lata.

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, chyba że Walne Zgromadzenie Członków uchwali głosowanie jawne.

2. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia następuje w drodze wyborów uzupełniających.

 

§ 10

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :

- w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków

- w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu , 30 minut później od pierwszego terminu , bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

Rozdział V

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW:

 

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków może wypowiadać się i decydować o wszystkich sprawach Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

a) ustalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalanie Statutu i jego zmian,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,

f) wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i

Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,

g) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

j) nadawanie godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia ZIELONY CZAS”,

k) wybory uzupełniające skład władz Stowarzyszenia

l) przyznawanie nagród, wyróżnień i odznak.

 

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na 1 rok.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia ustala Zarząd i zawiadamia o tym władze i członków Stowarzyszenia pisemnie nie później niż 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Dopuszczalne jest zawiadomienie w formie elektronicznej. W nadzwyczajnych przypadkach porządek obrad może zostać poszerzony. Nie wymaga to terminu 21-dniowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych.

4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni (z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych dotyczących osób małoletnich),

b) z głosem doradczym – goście Zgromadzenia oraz członkowie wspierający i honorowi.

 

ZARZĄD:

 

§ 13

1.Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnym Zgromadzeniem Członków.

2.Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

3 Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) zapewnienie wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

c) uchwalenie trzyletnich i rocznych planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

d) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,

e) przyjmowanie członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu członkostwa ,

f) powoływanie sekcji dla kierowania określonymi dziedzinami działalności statutowej  Stowarzyszenia,

g) zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym,

h) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu,

i) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych władz ,

j) podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny działalności statutowej,

k) ustalenie wzorów znaków i pieczęci Stowarzyszenia i ustalenie zasad ich używania,

l) ustalanie wysokości składek od członków rzeczywistych oraz składek minimalnych od członków wspierających,

ł) decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz,

m) Zawieranie umów, porozumień, udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach związanych z realizacją celów i zadań Stowarzyszenia.

 

§ 14

Zarząd składa się z trzech do czterech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym . W skład Zarządu wchodzą :

- Prezes

- Skarbnik

- Sekretarz

Zgodnie z par 11 pkt.f Prezes jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Funkcje Skarbnika i Sekretarza Zarząd wybiera ze swego grona , o dokonanym wyborze informuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 15

Zarząd Stowarzyszenia Zielony Czas zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku , gdy głosy przeciwne są równoważne , decydujący głos ma Prezes

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

§ 16

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) przeprowadzenie okresowych kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,

b) ocena we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych działalności finansowej Stowarzyszenia,

c) żądanie od władz Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawie ich działalności,

d) określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,

e) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za lata poprzednie

 

§ 17

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do czterech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Przed wyborem Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków wybiera – w głosowaniu tajnym, chyba że uchwalone zostanie głosowanie jawne – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej i kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 18

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb.

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8, pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz

Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, w przypadku , gdy głosy przeciwne są równoważne , decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

§ 19

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia uprawniony jest do:

1. rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia,

2. rozstrzygania spraw członków.

 

§ 20

W stosunku do członków Stowarzyszenia Sąd Koleżeński może orzec kary:

1. ostrzeżenie,

2. zawieszenie w prawach członka,

3. odebranie godności i tytułu „Honorowego Członka Stowarzyszenia ZIELONY CZAS ”,

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 21

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 10 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.

 

§ 22

Sąd Koleżeński składa się z dwóch osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Przed wyborem Sądu Koleżeńskiego Walne Zgromadzenie Członków wybiera – w głosowaniu tajnym, chyba że uchwalone zostanie głosowanie jawne – Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego i kieruje jego pracami.

1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

2. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony         przez Sąd Koleżeński.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA:

 

§ 23

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia   powstają z  składek członkowskich, dotacji, darowizny, zapisów, spadków, wpływów z loterii, zbiórek ulicznych, dochodów z organizacji wystaw,  sympozjów, dochodów ze sprzedaży praw do użytkowania oznak  do celów reklamowych, działalności gospodarczej i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Stowarzyszenie „ZIELONY CZAS”  może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków .

3.Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej .

4. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w zakresie :

-  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

- Wydawanie książek

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

- Pozostała działalność wydawnicza

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- Pozostałe badania i analizy techniczne

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

- Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

- Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

- Działalność organizacji profesjonalnych

- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

§ 24

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia  wymagane są podpisy :

 -Prezesa  lub

 -dwóch osób ze składu Zarządu.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy:

-Prezesa lub

-dwóch osób ze składu Zarządu.

Do ważności innych zobowiązań i oświadczeń wyżej nie wymienionych wymagane są oświadczenia :

-Prezesa lub

-dwóch osób ze składu Zarządu

 

 § 25

 Władze Stowarzyszenia Zielony Czas , których kadencja zakończyła się, są zobowiązani protokolarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo-wybranym władzom /po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy Stowarzyszenia .


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Członek Stowarzyszenia  może pełnić w Stowarzyszeniu „ZIELONY CZAS” tylko jedną funkcję.


§ 27

1. Działalność Stowarzyszenia  musi być jawna.

2. W siedzibie Zarządu Stowarzyszenia  powinny być udostępnione do wglądu zainteresowanym członkom   przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których oparta jest działalność statutowa.

 

§ 28

Zmianę zapisów Statutu wnioskować mogą:

-Zarząd ,

-Komisja Rewizyjna,

-1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,

Wniosek ze zmianami w Statucie, Zarząd   przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,  projekt zmian Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności :

- w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków

- w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu , 30 minut później od pierwszego terminu , bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 29

 

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności :

- w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków

- w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu , 30 minut później od pierwszego terminu , bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wskazuje przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań.

 

§ 30

W sprawach które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 

§ 31

Statut niniejszy został uchwalony  przez Członków Założycieli Stowarzyszenia „ZIELONY CZAS” w dniu 15 maja  2014r . 

 

Do pobrania: