Szybki kontakt:

 

mail: biuro@zielonyczas.org

  Stowarzyszenie „Zielony Czas” promuje ekologię wśród dzieci i młodzieży. Działamy głównie w przedszkolach, ponieważ już od małego dzieci powinny wiedzieć czym jest ekologia, jak możemy żyć w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Maluchy powinny wiedzieć, że niszcząc środowisko i zanieczyszczając je – niszczą same siebie. Poprzez konkursy, wycieczki i ekologiczne święta dzieci zaczynają uważać ekologię za ważną sferę życia. Ekologicznym uświadamianiem obejmujemy również młodzież.

 

  Naszą działalność w edukację rozwinęliśmy też w przedsiębiorstwach i w urzędach. Organizujemy konferencje i zebrania, na których przedstawiamy skutki i zagrożenia związane z nieekologicznym trybem życia. Przedstawiamy zasady ochrony środowiska oraz uświadamiamy słuchaczy o ich odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu (w domach, miejscach pracy, podwórkach przy blokach). Zależy nam, aby społeczeństwo reagowało na niszczenie przyrody.

 

  „Zielony Czas” reaguje aktywnie w obliczu problemu właściwej gospodarki odpadami.

Zależy nam aby jak najbardziej ograniczyć ich powstawanie przez optymalne przetwórstwo surowców, materiałów i paliw. Promujemy zwiększenie wykorzystania odpadów i segregację tych nieprzetwarzanych.

 

  Ważnym działaniem jest recycling stosowany głównie w przedsiębiorstwach, firmach i fabrykach, lecz również zyskujący popularność wśród gospodarstw domowych. Wykorzystując elektrośmieci można przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Stare i popsute elektroniczne sprzęty są wykorzystane do produkcji nowych urządzeń, co zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych. Odpady można też wykorzystać jako źródło energii cieplnej i elektrycznej, jak również do produkcji biopaliw ciekłych i gazowych.

Zbiórka elektrośmieci, profesjonalny demontaż, unieszkodliwienie szkodliwych substancji i odzyskanie cennych surowców do produkcji, nie tylko ochronią środowisko naturalne Ziemi przed skażeniem, ale również przyczyniają się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych naszej planety.

 

 

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na prowadzeniu akcji dotyczących problematyki ochrony środowiska i przyrody. Propagujemy gospodarowanie zasobami naturalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, jak również ochronę i odnowę środowiska naturalnego . Zależy nam na ochronie terenów zielonych, stanowiących zasoby dostępne dla wszystkich mieszkańców. Stowarzyszenie „Zielony Czas” dąży do poprawy stanu środowiska i jego ochrony.

 

 

  Stowarzyszenie dąży także do poprawy stanu lasów, starodrzewia i pomników przyrody.

  Staramy się chronić obszary leśne przed wycinką, dewastacją i innymi sytuacjami mającymi destruktywny wpływ na drzewostan. Poprzez organizowanie akcji proekologicznych staramy się powiększać obszary leśne poprzez sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Promujemy walory przyrodnicze terenów zielonych i pomników przyrody w naszym regionie. Staramy się o zachowanie pomników przyrody, jak również o zachowanie siedlisk gatunków zagrożonych wymarciem lub gatunków będących pod ochroną.

 

  Nasze Stowarzyszenie promuje ekologiczny tryb życia. Wdrażamy go wśród mieszkańców naszej planety. Najczęstszym przykładem w tym przypadku jest rezygnacja z dojazdu do pracy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej bądź rowerowej. Mniejsza ilość spalin oznacza czystsze środowisko. Ludzie chętnie oszczędzają energię poprzez korzystanie z baterii słonecznych, a także posługiwanie się nowościami technologicznymi wytworzonymi przy zachowaniu zasad ekologii, dzięki którym możemy zmniejszyć zużycie gazu i węgla.

 

 

  Podsumowując, Stowarzyszenie „Zielony Czas” prowadzi wielość działań zakrojonych na szeroką skalę w zakresie kompleksowej ochrony przyrody na każdym polu codziennej działalności człowieka.